வேலணை வடக்கு இலந்தை வனப்பதி ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலய தேர்த்திதிருவிழா-2017

image description