நாரந்தனை வடக்கு பண்டாரபுலம் ஸ்ரீ மனேன்மணி அம்பாள் ஆலய

மஹா கும்பாபிஷேகம்-2017