கணேசன் இராஜபூபதி

பிறப்பிடம்:
நாவற்குழி கிழக்கு, தச்சன் தோப்பு
வசிப்பிடம்:
கைதடி தெற்கு, கைதடி
காலமான திகதி:
02.07.2018
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
05.07.2018
தகவல்: குடும்பத்தினர்.
முகவரி: கைதடி தெற்கு, கைதடி.
தொடர்பு: 075 017 4747