இராசா குமாரசாமி

பிறப்பிடம்:
சுன்னாகம் தெற்கு.
வசிப்பிடம்:
சுன்னாகம் தெற்கு.
காலமான திகதி:
09.06.2018
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
10.06.2018
தகவல்: குடும்பத்தினர்