பரமசாமி குகதாசன்

பிறப்பிடம்:
நல்லூர் தெற்கு, அரியாலை.
வசிப்பிடம்:
நல்லூர் தெற்கு, அரியாலை.
காலமான திகதி:
31.05.2018
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
04.06.2018
தகவல்: குடும்பத்தினர்
முகவரி: 10, முதலியார் லேன், நல்லூர் தெற்கு, அரியாலை.
தொடர்பு: 012 2221487