துரையப்பா வைத்திலிங்கம்

தோற்றம்:
19.01.1939
மறைவு:
28.05.2008
ஆண்டு:
10 ஆம் ஆண்டு