திருமதி கணேஸ்வரி நாகரத்தினம்

தோற்றம்:
20.10.1950
மறைவு:
19.05.2016
ஆண்டு:
2ஆம் ஆண்டு