அமரர் வல்லிபுரம் சங்கரப்பிள்ளை

விவசாய நண்பன் - கைதடி கிழக்கு

தோற்றம்:
23.10.1926
மறைவு:
22.05.1993
ஆண்டு:
25 ஆம் ஆண்டு