அமரர் கனகர் சிவசம்பு

தோற்றம்:
27.10.1931
மறைவு:
24.04.2014
ஆண்டு:
நான்காம் ஆண்டு