கதிராமு பத்மநாதன்

தோற்றம்:
17.08.1948
மறைவு:
12.05.2016
ஆண்டு:
2ஆம் ஆண்டு