அமரர் கந்தையா துரைராசா (துரை)

தோற்றம்:
05.08.1926
மறைவு:
02.04.2008
ஆண்டு:
10 ஆம் ஆண்டு