அமரர் செல்வன் நிர்மலன் நிர்மலதாஸ்

தோற்றம்:
11.03.1977
மறைவு:
04.04.2007
ஆண்டு:
11 ஆம் ஆண்டு