அமரர் சங்கரப்பிள்ளை வரதராசா

(வள்ளல் வரதன்)

தோற்றம்:
02.06.1953
மறைவு:
10.04.2005
ஆண்டு:
13 ஆம் ஆண்டு