அமரர் தி.சி.சண்முகலிங்கம்

தோற்றம்:
20.10.1937
மறைவு:
03.02.1988
ஆண்டு:
30 ஆம் ஆண்டு