திருமதி பவளம்மா செல்லையா

பிறப்பிடம்:
அல்லைப்பிட்டி
வசிப்பிடம்:
நல்லூர்
காலமான திகதி:
09.03.2018
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
12.03.2018
தகவல்: குடும்பத்தினர்
முகவரி: இல.25, சங்கிலியன் வீதி நல்லூர்.