திருமதி பரம்சோதி சின்னத்துரை

பிறப்பிடம்:
அரியாலை
வசிப்பிடம்:
அரியாலை
காலமான திகதி:
08.03.2018
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
11.03.2018
தகவல்: குடும்பத்தினர்
முகவரி: 23, குகன் வீதி அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்.