அமரர் சின்னத்தம்பி பாலசுந்தரம்

தோற்றம்:
20.12.1935
மறைவு:
03.02.2002
ஆண்டு:
16 ஆம் ஆண்டு