அமரர் பீற்றர் பேரின்பநாயகம்

தோற்றம்:
11.12.1942
மறைவு:
06.032017
ஆண்டு:
1 ஆம் ஆண்டு