அமரர் கந்தவனம் சின்னையா சண்முகலிங்கம்

(ஓய்வுபெற்ற உப அதிபர்)

தோற்றம்:
10.10.1939
மறைவு:
14.02.2013
ஆண்டு:
5 ஆம் ஆண்டு