அமரர் கிறிஸ்தோப்பர் கொலின் தேவராஜா

வருமான வரி மேற்பார்வையாளர் - நல்லூர் பிரதேச சபை

தோற்றம்:
14.02.1953
மறைவு:
01.02.2008
ஆண்டு:
10 ஆம் ஆண்டு