அமரர் ஸ்ரீமான் சின்னத்தம்பி தம்பிஐயா

தோற்றம்:
19.04.1914
மறைவு:
23.01.1998
ஆண்டு:
20ஆம் ஆண்டு