அமரர் மரியாம்பிள்ளை வரோணிக்கா (மேரிப்பிள்ளை)

தோற்றம்:
26.06.1926
மறைவு:
06.01.2018
ஆண்டு:
31ஆம் நாள்