திருமதி அன்னப்பிள்ளை விசுவலிங்கம்

தோற்றம்:
13.05.1936
மறைவு:
14.02.2017
ஆண்டு:
1 ஆம் ஆண்டு