அமரர் கந்தையா அப்புத்துரை

தோற்றம்:
06.10.1926
மறைவு:
25.12.2017
ஆண்டு:
31ஆம் நாள்