அமரர் நடராஜா தனபாலசூரியர் (தங்கராசா

தோற்றம்:
23.05.1944
மறைவு:
25.01.2017
ஆண்டு:
1 ஆம் ஆண்டு