அமரர் செல்லர் கந்தையா

தோற்றம்:
19.12.1929
மறைவு:
19.12.2014
ஆண்டு:
3 ஆம் ஆண்டு