எல்லுப்போலை தியாகராசா

(முன்னாள் சாரதி - இ.போ.ச)

பிறப்பிடம்:
காரைக்காட்டு ஒழுங்கை வண்ணார்பண்ணை யாழ்ப்பாணம்
வசிப்பிடம்:
காரைக்காட்டு ஒழுங்கை வண்ணார்பண்ணை யாழ்ப்பாணம்
காலமான திகதி:
07.01.2018
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
12.01.2018
தகவல்: குடும்பத்தினர்.
முகவரி: 45,காரைகாட்டு ஒழுங்கை, வண்ணார்பண்ணை யாழ்ப்பாணம்.
தொடர்பு: 021 222 7554