அமரர் சபாபதி நாராயணன்

தோற்றம்:
16.07.1943
மறைவு:
11.01.2003
ஆண்டு:
15 ஆம் ஆண்டு