அமரர் தம்பையா சங்கரப்பிள்ளை

(பாண் விற்பனையாளர்)

தோற்றம்:
12.06.1925
மறைவு:
23.12.2016
ஆண்டு:
1 ஆம் ஆண்டு