மேல்மாடி வீடும், கீழ்த்தளத்து வீடும் உடன் விற்பனைக்கு