அமரர் அரியபுத்திரர் சேனாதிராசா

தோற்றம்:
27.04.1945
மறைவு:
19.11.2016
ஆண்டு:
1 ஆம் ஆண்டு