நடராஜா ராஜா (T.N.ராஜா)

பிறப்பிடம்:
வண்ணார்பண்ணை
வசிப்பிடம்:
சங்கானை
காலமான திகதி:
17.11.2017
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
19.11.2017
தகவல்: குடும்பத்தினர்.
முகவரி: பிரதான வீதி, சங்கானை.
தொடர்பு: 0769021717, 0213001476