திருமதி சரஸ்வதி கந்தையா

தோற்றம்:
15.10.1925
மறைவு:
09.11.2016
ஆண்டு:
1 ஆம் ஆண்டு