அமரர் டோமினிக் தனுசன்

தோற்றம்:
06.09.1990
மறைவு:
07.10.2014
ஆண்டு:
3 ஆம் ஆண்டு