அமரர் கந்தசாமி தங்கராசா (பத்தர்)

தோற்றம்:
15.04.1949
மறைவு:
24.09.2009
ஆண்டு:
08ஆம் ஆண்டு